Organisatie

Strategisch Plan
Van Gogh ambieert. Strategisch Plan 2018-2020 is de titel van het nieuwe Strategisch Plan van het VGM, in navolging van het Strategisch Plan 2014-2017. Het plan is richtingbepalend voor de toekomst en vormt een leidraad voor het beleid en de activiteiten van het museum. Uitgangspunt bij alles wat we doen en nastreven blijft onverminderd onze missie: ‘Het Van Gogh Museum maakt het leven en werk van Vincent van Gogh en de kunst van zijn tijd toegankelijk en bereikt zoveel mogelijk mensen om hen te verrijken en te inspireren.’
Het VGM is toonaangevend, streeft naar excellentie en is inspirerend. Deze kernwaarden staan voorop in de bedrijfscultuur, de positionering van het museum in het internationale kunstlandschap, de uitvoering van de kernopdracht, de zakelijke bedrijfsvoering en de omgang met elkaar, onze bezoekers en onze partners wereldwijd. In de dagelijkse praktijk zijn de sectoren Museale Zaken, Publiekszaken, Bedrijfsvoering en Van Gogh Museum Enterprises BV (hierna: VGME) gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren en het uitdragen van deze kernwaarden.
In Van Gogh ambieert is vastgelegd op welke ambities en aandachtsgebieden het museum in de komende jaren de focus legt, dwars door de organisatie heen, op maatschappelijk, kunsthistorisch, technologisch, bedrijfsmatig en commercieel gebied. Telkens met het oog op dezelfde drie marketingdimensies: lokaal, mondiaal en digitaal.
De horizon van dit Strategisch Plan reikt tot en met 2020, maar op de achtergrond dient zich al het jaar 2023 aan, waarin het VGM 50 jaar bestaat; een bijzonder jubileum voor het museum.

Privacywetgeving
Ook het VGM heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), die op 25 mei 2018 binnen de Europese Unie van kracht is geworden. Grofweg leidt deze nieuwe wetgeving enerzijds tot versterking en uitbreiding van privacyrechten en anderzijds tot meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De omgang met persoonsgegevens en digitale informatie (IP-adressen, cookies) is aan strikte regels gebonden, onder meer om datalekken tegen te gaan. Organisaties moeten inzicht geven in de manier waarop zij data inzien, opslaan, bewaren, analyseren, combineren en verwijderen. Op vangoghmuseum.nl/nl/privacy is de privacyverklaring te lezen die wij hanteren voor bezoekers en andere relaties van wie wij persoonsgegevens vragen. Ook DMC kent zo’n verklaring, te vinden op demesdagcollectie.nl/nl/meer-over-het-museum/voorwaarden/privacy). Het VGM hecht aan een goede naleving van de AVG. Zo hanteren we in de samenwerking met andere partijen steevast een zogeheten verwerkersovereenkomst, opgesteld volgens de officiële AVG-richtlijnen. Daarnaast is in 2018 een privacy officer aangesteld en is een privacycommissie in het leven geroepen. Op gebied van marketingactiviteiten heeft er een audit plaatsgevonden door de Data Driven Marketing Association (DDMA), die het VGM een privacy waarborg heeft toegekend.

Informatieveiligheid
Niet alleen gegevens van anderen vragen om behoedzaam handelen, het is evenzeer zaak onze eigen bedrijfsinformatie en informatiesystemen afdoende te beschermen. De voortschrijdende technologische ontwikkelingen en digitalisering gaan gepaard met diverse risico’s en nieuwe vormen van cybercriminaliteit. Het VGM heeft het afgelopen jaar op verschillende manieren geïnvesteerd in het verbeteren van de informatieveiligheid in het bedrijf. Op basis van de internationale standaard voor informatiebeveiliging (ISO 27001) zijn (gedrags)kaders vastgesteld en maatregelen genomen. Onder medewerkers is met hulp van een klankbordgroep een bewustwordingsprogramma in gang gezet. Het museum heeft bovendien een informatieveiligheidscommissie in het leven geroepen. Die commissie adviseert de collega’s in het bedrijf en onderzoekt waar nodig hoe de informatieveiligheid kan worden verbeterd.